Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2008, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), LLUIS MARIA ESPOLET BADIA manifesta que el domini http://www.puignou.com/es/ es propietat de LLUIS MARIA ESPOLET BADIA, amb NIF 39684257B, i domicili a URB. PUIGNOU, 17: PUIGPELAT 43812 (TARRAGONA).

Que LLUIS MARIA ESPOLET BADIA consta inscrita en el Registre Mercantil de XXX, en el tom XX, foli XX, pàgina número XX.

LLUIS MARIA ESPOLET BADIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, LLUIS MARIA ESPOLET BADIA, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informacions de les pàgines d’Internet d’LLUIS MARIA ESPOLET BADIA estan elaborats per professionals degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. No obstant, el contingut i informacions no vinculant a la esmentada, ni constitueixin opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de LLUIS MARIA ESPOLET BADIA pot contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de LLUIS MARIA ESPOLET BADIA o els seus llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de contar amb tot el consentiment exprés de LLUIS MARIA ESPOLET BADIA.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin estar en aquesta comunicació, són incorporades en un fitxer denominat “ Contactes” responsabilitat de la mercantil LLUIS MARIA ESPOLET BADIA, CIF 39914872M. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a C/ Jaume I, 46 B Bxs Tarragona 43006 (Tarragona) o bé, enviar un correu electrònic a fusteria@puignou.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web es propietat d’LLUIS MARIA ESPOLET BADIA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació I reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de LLUIS MARIA ESPOLET BADIA, són propietat exclusiva d’aquesta, a no se que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/ logotip, així como qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per LLUIS MARIA ESPOLET BADIA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquesta podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els medis legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no siguin responsabilitat d’LLUIS MARIA ESPOLET BADIA l’ús que l’usuari pugui porta a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la seva prèvia autorització per escrit d’LLUIS MARIA ESPOLET BADIA.

LLUIS MARIA ESPOLET BADIA no transfereix als usuaris la propietat del software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. LLUIS MARIA ESPOLET BADIA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’ USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Puignou Fustería i Ebanisteria

Urb. Puignou, 17 43812 Puigpelat

639 330 150

fusteria@puignou.com

Política de privacitat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
En que te puedo ayudar
Enviar por Whatsapp